EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Informatie voor ouders - Medezeggenschapsraad

 

Aan de school is een medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Jaarlijks vraagt de directie de M.R. instemming en advies voor belangrijke zaken binnen de school.

De M.R. bestaat uit twee geledingen:

  • vertegenwoordiging van de ouders
  • vertegenwoordiging van het personeel

De MR zal de belangen van beide locaties behartigen. U kunt contact opnemem met de MR via het e-mailadres: mrhermanbekius@eduvier.nl


GMR Eduvier onderwijsgroep
Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De GMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht. Per afdeling of school kan één ouder en één teamlid worden afgevaardigd vanuit de MR naar de GMR. De GMR komt maandelijks bijeen. Ze heeft een dagelijks bestuur, dat elke week overleg voert, de GMR vergaderingen voorbereidt en tussentijds overleg heeft met de bestuurder. De GMR heeft daarnaast minstens één keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht van Eduvier onderwijsgroep.

Heeft u als ouder vragen over de GMR, of belangstelling om toe te treden tot de medezeggenschapsraad (MR) van de school waarop uw kind onderwijs volgt, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind . Hij/zij zal u verwijzen naar de leerkracht die zitting heeft in de MR. U kunt de MR natuurlijk ook altijd een e-mail sturen.

 

MR-leden   
Mijn naam is Marjolijn Croese- Doeze Jager, 30 jaar oud en ik ben sinds 2005 werkzaam op de dokter Herman Bekiusschool.  Dit jaar ben ik leerkracht op de donderdag en vrijdag op de groep ‘de Kameleon'. Naast mijn werk als leerkracht ben ik druk met het opvoeden van mijn twee kinderen, Eva van 2 en Bram van 8 maanden oud. Ik heb zitting genomen in de MR omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen die gaande zijn binnen het onderwijs en onze school. Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen via de mail m.doezejager@eduvier.nl of op donderdag of vrijdag langskomen op school.  

                               

 
 

Mijn naam is Ingrid de Jong, ik ben sinds drie jaar lid van de MR van de Dr Herman Bekius school,  waarvan gedeeltelijk als voorzitter. Onze zoon Maarten zit in groep 5 (Suske en Wiske). Ik ben bij de MR gegaan omdat ik het als ouder belangrijk vind dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Ik hoop daar samen met de andere MR leden aan bij te kunnen dragen.

 

                                

   

                              

 Ik ben Filippa van Raalte en ik werk vanuit de Herman Bekiusschool als ambulant begeleider (AB-er) op verschillende reguliere basisscholen in Lelystad. Tegenwoordig heten we geen AB-ers meer maar Onderwijsspecialisten Nieuwe Stijl (ONS). Vanwege Passend Onderwijs heeft onze functie een andere naam gekregen. En er zal nog meer voor ons veranderen in de toekomst. Daarom ben ik namens mijn ONS-collega’s bij de MR gegaan.  


Notulen
 

 jaagverslag mr 2016-2017  
jaarverslag gezamenlijke MR 2016-2017  
 Notulen combi MR vergadering 2017