EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs - Zorgaanbod

Het algemene zorgaanbod
Het algemene zorgaanbod wordt gekenmerkt door een goed (ortho)didactisch en (ortho) pedagogisch onderwijsaanbod, een krachtig pedagogisch klimaat, een k(p)rachtige leeromgeving en het streven naar een optimale interne zorgstructuur. In het onderwijs worden daarbij de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken (HGW) gehanteerd.
Dit zorgaanbod sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. Vaste onderdelen hiervan zijn: op het individu gericht onderwijs, waarbij rekening gehouden wordt met de psychiatrische kenmerken, internaliserend of externaliserend van aard en de daarbij behorende leerproblemen. Dit vraagt een sterkte/zwakte analyse van de onderwijszorgbehoeften en vervolgens een adaptieve werkwijze op leerling- klas- en schoolniveau en een positieve oplossingsgerichte benadering. In het kader van de integraliteit van de problematiek is samenwerking met ouders en de externe partners die betrokken zijn belangrijk.

Het specifieke zorgaanbod vanuit de ondersteunende diensten
Het specifieke zorgaanbod van de Dokter Herman Bekiusschool bestaat uit de CvB, de ondersteunende diensten, en de vakgroep gedragswetenschappers. De ondersteunende diensten bestaan uit een gedragswetenschapper, een intern begeleider, een taalspecialist,een pedagogisch specialist, een logopedist, een fysiotherapeut en een ergotherapeut (de laatste twee worden door externen verzorgd). 

De specialistische zorg door externe instellingen
De specialistische zorg door externen kan worden gekarakteriseerd als de zorg die niet valt onder de verantwoordelijkheid van de school, maar wel moet worden aangeboden om de leerling een optimale ontwikkeling te garanderen. Hierbij valt te denken aan onder andere kinderpsychiatrie (bijvoorbeeld GGZ-Centraal), BJZ, Vitree en MEE. Het is belangrijk dat er goede afstemming is tussen de school en de instelling om de leerling een optimale ontwikkeling te garanderen. Komen tot structurele overlegsituaties is een streven van de Dokter Herman Bekiusschool.