EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs - Leerlingdossier

Leerlingdossier
De school heeft van elke leerling een dossier. Hierin zijn opgenomen: indicatiestelling, psychiatrische, psychologische, pedagogische en didactische verslagen, verslagen van leerlingbesprekingen, de eerste Aanzet tot Handelen, schoolverslagen, medische gegevens en correspondentie. De gegevens uit het leerlingdossier zijn vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor het bevoegd gezag, de leden van de Commissie van Begeleiding, het schoolpersoneel en de rijksinspectie. Na overleg met de directeur kunnen de ouders indien zij dit wensen, dit dossier inzien. Zeven jaar nadat de leerling de school verlaten heeft, worden de gegevens vernietigd.
In het leerlingdossier moet een diagnose/indicatiestelling en een document met het burger service nummer van de leerling aanwezig zijn (kopie identiteitsbewijs, kopie belastingdienst met BSN van de leerling of uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens).

Leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van de leerling op school wordt in een leerlingvolgsysteem vastgelegd. Het leerlingvolgsysteem beschrijft alle ontwikkelingsgebieden. De school begeleidt zo zorgvuldig mogelijk de ontwikkeling van de leerlingen. Als de ontwikkeling van een leerling stagneert, wordt individuele hulp aangeboden. Deze hulp kan bestaan uit orthopedagogische of psychologische hulp. Ergotherapie en fysiotherapie kunnen eventueel op basis van de ziektekostenverzekering worden geregeld door ouders.

Handelingsplan/Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het handelingsplan met ontwikkelingsperspectief is het uitgangspunt voor het plannen van de leerroute die passend is bij het gestelde uitstroomperspectief van de leerling én het volgen van de ontwikkeling van de leerling door zijn schoolloopbaan. Voor elke leerling wordt ieder jaar een handelingsplan opgesteld. Eén kind één plan, iedere leerling is uniek. In het handelingsplan komt dan ook het specifieke van de leerling naar voren. Het handelingsplan sluit aan bij wat de leerling al kan, is positief geformuleerd en biedt perspectief. Ouders en waar mogelijk leerlingen, worden hierbij betrokken.
Samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (ouders, leerling, externe hulpverlening, leerkrachten, vakdocenten en ondersteunende diensten) is hierbij van groot belang.
Voor iedere groep wordt 2 maal per jaar een ontwikkelingsperspectiefbespreking georganiseerd. Tijdens deze bespreking wordt het handelingsplan/ontwikkelingsperspectief besproken en eventueel bijgesteld. Een getekend exemplaar van het nieuwe handelingsplan/ ontwikkelingsperspectief wordt in het leerling-dossier op school bewaard en een getekend exemplaar wordt meegegeven aan de ouder(s).
In de maand juni of juli (afhankelijk van het schooljaar) wordt het plan met de ouder(s) besproken. Dit plan is vervolgens voor de periode van 1 augustus tot 1 augustus van kracht. Het plan wordt ook besproken met de leerling. In de maanden januari of februari vindt de tussentijdse evaluatie plaats. Het plan wordt eventueel bijgesteld als daar aanleiding toe is. Voor beide besprekingen worden de ouder(s) van de leerlingen uitgenodigd en hun aanwezigheid is dan ook zeer gewenst. Informatie die van belang is voor de ontwikkelingsperspectief bespreking krijgt u een aantal dagen van tevoren thuis gestuurd.