EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Time-out

Time-out

 

Time-out: grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een time-out met onmiddellijke ingang. In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. (conform circulaire 26 augustus 1987 behorende bij de leerplichtwet).

 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden en stappenplan:

 

1.1.        Voorwaarden:

Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten, worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht[1].

[1] Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de klas en opvang elders nog een oplossing?

 

De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de mentor en een lid van de directie van de school aanwezig. Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen[2]. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring namens het bevoegd gezag. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.

 [2] De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling.

1.2.        Stappenplan:

a)           Alle reeds getroffen maatregelen op klassen- en schoolniveau hebben geen gewenst resultaat gehad.

b)           Er is door de mentor een incidentregistratie bijgehouden.

c)            Waarschuwing voor grensoverschrijdend gedrag aan de leerling. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en ter kennis van de ouders gebracht. Dit kan hooguit twee keer voorkomen.

d)           De stichting, vertegenwoordigd door de directeur, kan een leerling voor periode van één tot maximaal drie dagen een time-out opleggen.

            Een time-out van een leerling vindt pas plaats nadat de leerling is gehoord en na overleg met de ouders, de mentor en een lid van de directie. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden. De school stelt de leerling in staat, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk.

e)           Het besluit tot een time-out wordt schriftelijk (zie voorbeeld brief) aan de ouders meegedeeld. In dit besluit wordt vermeld: de redenen voor de time-out, de aanvang en de tijdsduur van de time-out en eventuele andere genomen maatregelen. Waarbij de ouders/verzorgers gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. 

f)            De stichting stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar in kennis van de time-out en eventuele andere genomen maatregelen.

 

1.3.        Leerlingendossier moet minimaal bestaan uit:

-           de aard van de problemen, en registratie of beschrijving daarvan

-           de genomen maatregelen

-           de schriftelijke waarschuwingen

-           verslagen van gesprekken met leerling en ouders/verzorgers

-           de formele melding aan de ouders, inspectie en leerplichtambtenaar

 

 Bepalingen voor een time-out en het verwijderen van leerlingen.

 Time–out bij leerlingen: Over een time-out van leerlingen is in de wet op het primair onderwijs niets geregeld. In het voortgezet onderwijs is hierover wel een aantal bepalingen vastgelegd (circulaire 26 augustus 1987 behorende bij de leerplichtwet). De richtlijnen binnen de stichting Eduvier onderwijs groep zijn hierop grotendeels gebaseerd.

 Schorsing: dit is een wettelijke bepaling vanaf 1 augustus 2014 conform de Wettelijke bepalingen op de expertisecentra (v)so scholen.

 Verwijdering van leerlingen: dit is een wettelijke bepaling welke staat in de wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 40 en 63.

De relevante leden van deze artikelen luiden als volgt:

 Artikel 40:

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

 

Artikel 63:

Procedureregels

1.     De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering.

2.     Gemotiveerd, schriftelijk besluit, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

3.     Ouders kunnen binnen 6 weken bezwaarschrift indienen;

4.     Het bevoegd gezag is verplicht om de ouders te horen over het bezwaarschrift.

5.     Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslissen.

6.     Als de ouders een bezwaarschrift indienen worden zij dus twee keer gehoord: voor en na de beslissing.