EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Schorsing

Schorsing

 

Schorsing: pas bij een volgend “geval” van grensoverschrijdend gedrag, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident de veiligheid van leerlingen en docenten ernstig in gevaar brengen, kan worden overgegaan tot een formele schorsing.

Hierbij is van belang dat voordat men overgaat tot schorsing er eerst hoor- en wederhoor plaatsvind met de betrokkenen.Vanaf 1 augustus 2014 biedt de Wet op de expertisecentra (v)so-scholen deze mogelijkheid.

 

Hierbij gelden de volgende voorwaarde en stappenplan:

 

1.1.        Voorwaarden:

Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedurende de schorsing wordt de leerling (en/of ouders/verzorgers) de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden[1].

 

[1] Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren. Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering worden

 

 

1.2.        Stappenplan:

a)       De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.

b)       De mentor dient voor de voortgang van het onderwijs aan de geschorste leerling te verzorgen. (bv meegeven huiswerk en nakijk mogelijkheden bieden).

c)       De School zorgt voor dat de contacten met de leerling en de ouders gedurende schorsingsperiode naar behoren wordt onderhouden.

d)       Van de schorsing (zie voorbeeld brief) en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt.

e)       Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.

f)       Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk (door aangetekende toezending of door uitreiking) met de redenen van de schorsing waarbij de ouders wordt gewezen op de mogelijk tot het indienen van een bezwaarschrift bij bevoegd gezag.

h)       Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep

 

 

1.3.    Leerlingen dossier moet minimaal bestaan uit:

         -        de aard van de problemen en de beschrijving daarvan

         -        de genomen maatregelen

         -        de schriftelijke waarschuwingen

         -        verslagen directie, groepsleerkracht en ouders / leerling

         -        verslag van het hoor- en wederhoor

         -        verslag opgave redenen schorsing

         -        formele melding van een schorsing aan de ouders

-        correspondentie genomen maatregelen voortgang onderwijs

-        de melding aan de inspectie en de leerplichtambtenaar

 

 Bepalingen voor een time-out en het verwijderen van leerlingen.

 

Time–out bij leerlingen: Over een time-out van leerlingen is in de wet op het primair onderwijs niets geregeld. In het voortgezet onderwijs is hierover wel een aantal bepalingen vastgelegd (circulaire 26 augustus 1987 behorende bij de leerplichtwet). De richtlijnen binnen de stichting Eduvier onderwijs groep zijn hierop grotendeels gebaseerd.

 

Schorsing: dit is een wettelijke bepaling vanaf 1 augustus 2014 conform de Wettelijke bepalingen op de expertisecentra (v)so scholen.

 

Verwijdering van leerlingen: dit is een wettelijke bepaling welke staat in de wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 40 en 63.

De relevante leden van deze artikelen luiden als volgt:

 

Artikel 40:

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

 

Artikel 63:

Procedureregels

1.     De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering.

2.     Gemotiveerd, schriftelijk besluit, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

3.     Ouders kunnen binnen 6 weken bezwaarschrift indienen;

4.     Het bevoegd gezag is verplicht om de ouders te horen over het bezwaarschrift.

5.     Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslissen.

6.     Als de ouders een bezwaarschrift indienen worden zij dus twee keer gehoord: voor en na de beslissing.