EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Verwijdering

 Verwijdering

 

Verwijdering: Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die het bestuur van de stichting slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig moet nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling (ouders) en school.

 Hierbij gelden de volgende voorwaarden en stappenplan:

 1.1.     Voorwaarden:

Bij het zich meermalen voordoen van het grensoverschrijdend gedrag dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident de veiligheid van leerlingen en docenten ernstig in gevaar brengen kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing (WPO relevante artikelen 40 en 63).

 1.2   Stappenplan:

a)            Voordat de stichting Eduvier onderwijs groep besluit tot verwijdering van een leerling dient het bevoegd gezag zowel de directeur van de betreffende school en de betrokken leerkracht als de ouders/verzorgers te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt, wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders/verzorgers voor gezien wordt getekend.

b)            Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk (door aangetekende toezending of door uitreiking) met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders/verzorgers wordt gewezen op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.

c)            De ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

d)            Het bevoegd gezag brengt bij het besluit tot verwijdering van een leerling terstond de leerplichtambtenaar op de hoogte.

e)            Indien het bevoegd gezag besluit een leerling te verwijderen, dan zorgt het ervoor dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.

f)            Wanneer gedurende acht weken het niet lukt om de leerling te plaatsen op een andere school, dan kan het bevoegd gezag de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen. Het bevoegd gezag moet dan aantoonbaar kunnen bewijzen gedurende deze periode er alles aan gedaan te hebben om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen.

g)            Het bevoegd gezag stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar in kennis van de verwijdering.

 

De beslissing tot verwijdering van een leerling moet een eventuele rechterlijke toetsing kunnen doorstaan. De rechter toetst een concrete beslissing om een leerling te verwijderen slechts marginaal. Dat wil zeggen dat hij slechts beoordeelt of het bestuur in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.

 

1.3.        Leerlingendossier moet minimaal bestaan uit:

-           de aard van de problemen

-           de genomen maatregelen

-           de schriftelijke waarschuwing

-           verslagen van gesprekken van de school met leerling / ouders

-           verslagen van de gesprekken van de directeur verenigingsbureau met de betrokken

-           directie, groepsleerkracht en ouders / leerling

-           de formele melding van een time-out aan de ouders

-           de melding aan de inspectie en de leerplichtambtenaar.

-           de correspondentie betreffende het veilig stellen van vervolgonderwijs

 

 Bepalingen voor een time-out en het verwijderen van leerlingen.

 

Time–out bij leerlingen: Over een time-out van leerlingen is in de wet op het primair onderwijs niets geregeld. In het voortgezet onderwijs is hierover wel een aantal bepalingen vastgelegd (circulaire 26 augustus 1987 behorende bij de leerplichtwet). De richtlijnen binnen de stichting Eduvier onderwijs groep zijn hierop grotendeels gebaseerd.

 

Schorsing: dit is een wettelijke bepaling vanaf 1 augustus 2014 conform de Wettelijke bepalingen op de expertisecentra (v)so scholen.

 

Verwijdering van leerlingen: dit is een wettelijke bepaling welke staat in de wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 40 en 63.

De relevante leden van deze artikelen luiden als volgt:

 

Artikel 40:

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

 

Artikel 63:

Procedureregels

1.     De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering.

2.     Gemotiveerd, schriftelijk besluit, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

3.     Ouders kunnen binnen 6 weken bezwaarschrift indienen;

4.     Het bevoegd gezag is verplicht om de ouders te horen over het bezwaarschrift.

5.     Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslissen.

6.     Als de ouders een bezwaarschrift indienen worden zij dus twee keer gehoord: voor en na de beslissing.