EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Over de school - Missie en visie

De Dokter Herman Bekiusschool wil zich ont­wikkelen tot een onderwijsvoorziening waar leerlingen met een specifieke onderwijs,- en ontwikkelingsbehoefte zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief (leerresultaten) en sociaal-emotioneel vlak.
De Dokter Herman Bekiusschool beoogt zich als voorziening opti­maal te positioneren in het onderwijslandschap van Flevoland zoals dit zich zal ontwikkelen in het kader van de beleidsontwikkelingen rondom Passend Onderwijs. In het Passend Onderwijs is het motto:"Kansen op de beste ontwikkeling van alle kinderen staan centraal".
Om bovenstaande ambitie waar te maken wil de school effectief en passend onderwijs realiseren. Dit onderwijs en de ondersteuning krijgen zij van deskundige/geïnspireerde leer­krachten, die de leerlingen zodanig pedago­gisch en didactisch begeleiden. Dat wil zeggen dat het onderwijsaanbod zich richt op het hoogst haalbare leerniveau van de leerling. We leren de leerlingen om te gaan met hun stoor­nis, hun beperking en de gevolgen daarvan met als doel zich te richten op hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het bieden van een toe­komstperspectief is hierbij heel belangrijk.

In ons onderwijs streven wij zoveel mogelijk de doelen uit het regulier onderwijs na. Daarbij bieden wij, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind:
-  onderwijs gericht op schakelen naar het regulier onderwijs;
-  onderwijs gericht op doorstroming naar het vervolgonderwijs (regulier of speciaal). 
 

Belangrijke pijlers bij het bovenstaande zijn: eenduidigheid in handelen, duidelijke leerlijnen in de school, een goede samenwerking met ouders en betrokken instanties en een stabiele organisatie, gericht op ontwikkeling, waarin het eigen handelen voortdurend wordt geëvalueerd.

Dit vinden wij belangrijk:
Het team van de school werkt vanuit betrok­kenheid aan een ontwikkelingsgerichte en resultaatgerichte aanpak. Deze betrokkenheid houdt in:
- intensieve communicatie met ouders;
- denken in kansen en mogelijkheden van de leerling;
- vakkundige en gespecialiseerde collega's vanuit diverse disciplines;
- doelgerichte en planmatige begeleiding van de leerling door leerkracht, ortho­pedagogen, en, waar nodig
therapeuten (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en motorische therapie);
- het gevoel dat het "onze" kinderen zijn staat centraal. Dit betekent dat we ge­zamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle kinderen en voor elkaar.